دانلود رایگان نرم افزار

Disable enter key within forms

Highlight an Image on Mouseover


Disappearing default form text

Open multiple windows with links

Make this site your home page button

Add to favorites button

Typing status bar text

Protect your web page content

Open a new window with a button

Open a new window with a link

First visit popup window

Close a window with a button

Close a window with a link

Open a window on page load

Reload a window with a button

Reload a window with a link

Reload/Redirect to another page Redirect to another page

Status bar link description

Back to previous page with a button

Back to previous page with a link

Back to previous page with an image

Button email prompt

View source code with a button

View source code with a link

On mouse over alert box

Date 1

Date 2

Date 3

Drop Down Box with automatic redirect

Drop Down Box with automatic redirect 2

Prevent your site from being framed

Preloading images

Status Bar Clock
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 2- A message box when page opens

3- Don't let the user use right click on mouse

4- Make your scrollbar colorful

5- Search box ( Search engine ) for your page

6- Fireworks with different colors

7- Hearts following mouse

8- Stars moving in background

9- Magic title for weblogs or any pages on the internet

10- Snowing and snow on page

11- Fall leaves

12- Raining on texts

13- Google search on web

14- MSN search on web

15- Close the browser with a button

16- Text alert for enter and exit

17- Moving text status

18- Set background color (User control)

19- Nice menu with java script

20- Clock

21- Go to top of page

22- Text following mouse

23- Shake internet explorer window

24- Change the bgcolor

25- Back and forward button

26- Print button for page

27- Calculator script

28- Text dances in status bar

29- Visitor and counter

30- Clock the visitor time visiting the page

31- Asking user's name and say welcome

32- Clock following mouse

33- Random background color changer

34- Effect on text 1

35- Effect on text 2

36- Today's Date in website

37- Save button

38- Two lines following mouse

39- Date and time following mouse

40- Add website to favorites

41- Slide show showing pictures combo

42- Link without underline

43- Opening popup with the main page

44- Text dance on page

45- Change status bar moving mouse on picture

46- Show popup when clicking on a button

47- Show alert by click (msg box)

48- Text dance in status bar 1

49- Text dance in status bar 2

50- Text dance in status bar 3

51- Text dance in status bar 4

52- Moving internet explorer window

53- Automatically maximize window

54- Text around mouse

55- Combo box link sample

56- Text dancing

57- Redirect to other page

58- Various times of the world

59- Nice text effect

60- Randomly color change

61- Anti filter sample

62- Beautiful calendar

63- No right click allow on the page

64- Online visitors ( Online users )

65- Music on web ( Mid, Mp3, Wma )

66- Make your website romantic butterfly

67- Exploding stars fancy website

68- Firelights after the mouse awesome code

69- How to make menus in Java

70- Add your web to Bookmark

71- Background Color changer

72- Information about visitors browser

73- Prevent from right click No copying!

74- Text Changing in notepad

75- Drop down link

76- Confirm message

77- Link without click

78- Digital Clock of live cities

79- Merlin character in my page

80- Rainbow effect on text
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار :Any Video Converter Professional is an All-in-One video converting tool with easy-to-use graphical interface, fast converting speed and excellent video quality

دانلود نرم افزار:                                                             Any Video Converter Professional 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار:This amazing picture morphing software transforms one person or object into another before your eyes!

دانلود:                                                                                                                           

 

 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار:Learn how to install Windows XP                                                               

دانلود نرم افزار:                                                                   Windows XP Setup Simulator

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار:                                            JPack is an ActiveX DLL and provides methods

دانلود نرم افزار:                                                                                                 JPack SDK

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار:                                                                    Super DVD to iPod Converter

دانلود نرم افزار:                                             Super DVD to iPod Converter Version 3.1.5

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار:                                               Convert DVD, video files to Pocket PC / Palm

دانلود نرم افزار:                                                                                     Pocket DVD Studio

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار:                                       Burn photo slide show and photo album on DVD

دانلود نرم افزار:                                                                 Photo DVD Maker Professional

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار:                                       Online TV Player watch Free Internet TV on PC

دانلود نرم افزار:                                                                                    Online TV Player

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

شرح نرم افزار:                                                                                DVD Perfect Cloner,

دانلود نرم افزار:                                                                    DVD Perfect Cloner for 1st

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

***Open source HTML, CSS, JS compressor.                                                                 

***                                                                       No1 HTML Compressor Home Edition

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

***Easily build a dynamic CMS web site.                                                                   

                                                                                             Site Builder Software

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

*Powerful, easy to use News Content Management                                                    
                                                           News Publishing Content Management System
Powerful, easy to use News Content

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

                                                                                          *Guitar chords machine.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

*Sound effects for Webphones & Online Games                                                         
***********Scramby FunVocoder                                                                            
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

*Multicultural music Activities and Music fo                                                               
                                                                                           ********music game B
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

*Promote your business with video and photos                                                     

********                                                                                                       Mixpo

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

*     Batch convert video to Flash on server-side                                                     
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

                             *                                        Network Camera Remote Surveillance

*                                                                         Visual Hindsight Professional Edition

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

                                                           Most Zune Video Converter + DVD to Zune Suite

  Most Zune Video Converter + DVD to Zune Suite                                                        

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

                                                                       SecondLife Flash to Video Converter

 SecondLife Flash to Video Converter                                                                

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

                                                                 Rip dvds to psp with fast speed
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******دانلود نرم افزار********

convert MPEG to DVD and burn it on DVD disc.                                                     

                                                                                 ImTOO MP4 Video Converter

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

*******نرم افزار*******Pocket DVD Studio

Convert DVD and video files into wmv/avi format for PC, Pocket PC, Smartphone, Portable Media Center, Palm, etc.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

ارسال نطرات

********برای ارسال نظرات لطفا" کلیک نمایید*********

http://azaddownload20.blogfa.com/page/aspx45.aspx

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

دانلودنرم افزار      *********Orbit Downloader  


Orbit Downloader


+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |